Statut Polskiego Związku Łowieckiego

PEŁNA TREŚĆ STATUTU POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO - tutaj

Uchwała
XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ
z dnia 2 lipca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego

§ 1

Uchwala się Statut Polskiego Związku Łowieckiego stanowiący załącznik do uchwały, zwany dalej "Statutem".

§ 2

 

  1. Powołane przed dniem wejścia w życie uchwały - na podstawie § 34 ust. 1 lit. a, b, d, e, ust. 2 oraz ust. 3 lit. a, b, c i d załącznika nr 1 do uchwały XIX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 20 listopada 1999 r. o uchwaleniu Statutu Polskiego Związku Łowieckiego - władze i organy Polskiego Związku Łowieckiego, zwanego dalej "Zrzeszeniem", stają się odpowiednio organami, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 1, ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3, ust. 4, ust. 3 pkt 2 oraz ust. 1 pkt 4 Statutu.
  2. Władze i organy kół łowieckich powołane przed dniem wejścia w życie uchwały stają się odpowiednio organami, o których mowa w § 51 Statutu.
  3. Kadencja władz i organów Zrzeszenia oraz władz i organów kół łowieckich rozpoczęta przed dniem wejścia w życie uchwały trwa do czasu jej zakończenia ? zgodnie z § 165 Statutu.
  4. Uchwały władz i organów Zrzeszenia oraz władz i organów kół łowieckich zachowują swą ważność w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami Statutu.
  5. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały organy Zrzeszenia są obowiązane dostosować regulaminy uchwalone w oparciu o uchwałę, o której mowa w ust. 1, do postanowień Statutu.
  6. Koła łowieckie utworzone przed dniem wejścia w życie uchwały zachowują swe dotychczasowe nazwy i siedziby.
  7. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały walne zgromadzenia kół łowieckich są obowiązane podjąć uchwały, o których mowa w § 53 pkt 8 i 10 Statutu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący obrad XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ
Jerzy Czepułkowski